โควตาเรียนดีม.สงขลานครินทร์รับ 1,312 คน

ลบ แก้ไข

โควตา เรียนดี มอ.
โควตาเรียนดีม.สงขลานครินทร์รับ 1,312 คน

-----------------------------------------------------------------------------------------------
         
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีแนวคิดและนโยบายที่จะส่งเสริมและรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ ให้เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2551

          คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
          1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย และกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ ขณะทำการสมัคร
          2.
เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและอาชีพ
          3.
เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี
         
หลักฐานการสมัคร
          1.
ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ (Download ใบสมัครได้ที่http://www.entrance.psu.ac.th)
          2.
ระเบียนผลการเรียน (ปพ.1) ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 (รวม 4 ภาคเรียน) โดยมีหัวหน้าสถานศึกษา
หรือนายทะเบียนลงนามรับรอง และประทับตราของโรงเรียนเป็นสำคัญ
          3.
จดหมายของครูผู้สอน (Recommendation letter) ซึ่งแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวผู้สมัคร และต่อการเลือกเรียนสาขาวิชานั้น ๆ ของผู้สมัคร (ครูผู้เขียน ปิดผนึกจดหมายลับเฉพาะก่อนมอบให้ผู้สมัคร)
          4.
เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) ที่แสดงความสามารถทางวิชาการ หรือความสามารถพิเศษของผู้สมัคร
          5.
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน (ต้องมีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักด้วย)
          6.
หลักฐานการจ่ายเงินค่าสมัคร 200 บาท

         
การสมัคร
         
ผู้สมัครต้องตรวจคุณสมบัติทั่วไปของตนเอง และคุณสมบัติเฉพาะ ของแต่ละคณะ/สาขาวิชา ตามที่ระบุไว้ และสามารถสมัครผ่านทางไปรษณีย์ได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2551 โดยมหาวิทยาลัยจะ
ถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ หากพ้นกำหนดดังกล่าว มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาใบสมัคร
         
ส่งใบสมัคร และหลักฐานประกอบการสมัครต่าง ๆ (ตามข้อ 3) พร้อมทั้งชำระเงินค่าสมัครจำนวน 200 บาท (เป็นธนาณัติ สั่งจ่าย ปณ.คอหงส์ ในนามของ นายสุรเดช จารุธนเศรษฐ์) และจ่าหน้าซองส่งไปที่
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการรับนักศึกษา งานรับนักศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตู้ ปณ.22 ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขคอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90112
         
คณะที่เปิดรับ
         
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
         
คณะวิทยาศาสตร์ (หาดใหญ่)
         
คณะพยาบาลศาสตร์ (หาดใหญ่)
         
คณะวิทยาการจัดการ (หาดใหญ่)
         
คณะทรัพยากรธรรมชาติ (หาดใหญ่)
         
คณะเภสัชศาสตร์ (หาดใหญ่)
         
คณะอุตสาหกรรมเกษตร(หาดใหญ่)
         
คณะศิลปศาสตร์ (หาดใหญ่)
         
คณะนิติศาสตร์ (หาดใหญ่)
         
คณะเศรษฐศาสตร์ (หาดใหญ่)
         
คณะการแพทย์แผนไทย (หาดใหญ่)
          -
สาขาการแพทย์แผนไทย
         
โครงการจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย์ (หาดใหญ่)
          -
สาขาเทคนิคการแพทย์
         
คณะศึกษาศาสตร์ (ปัตตานี)
         
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ปัตตานี)
         
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปัตตานี)
         
วิทยาลัยอิสลามศึกษา (ปัตตานี)
         
คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ปัตตานี)
         
คณะวิทยาการสื่อสาร (ปัตตานี)
         
คณะรัฐศาสตร์ (ปัตตานี)
         
คณะวิเทศศึกษา (ภูเก็ต)
         
คณะการบริการและการท่องเที่ยว (ภูเก็ต)
         
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (ภูเก็ต)
         
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (สุราษฎร์ธานี)
         
คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาการจัดการ (สุราษฎร์ธานี)
         
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ (ตรัง)
          
สนใจติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ งานรับนักศึกษา กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ชั้น 4มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112 โทร.0-7444-6977, 0-7428-2245-7 โทรสาร 0-7444-6773

ขอขอบคุณที่มา http://blog.eduzones.com/urrac/7991

---------------------------------------------

By..Nutvaraipan ChaiChote (PumPim_Za')

กองบรรณาธิการข่าว Eduzones Magazine

---------------------------------------------

 

 

 โดย SMS News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 10 ส.ค. 51 03:07 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 36,251 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 36,251 ครั้ง ตอบ 1 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย นางสาวรัตนา รัตรธรรม
IP : 202.143.160.***
อยากรู้เกรดเฉลี่ยเท่าไรจงจะสมัครได้คะ

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง