10 สาขา อาชีพ ยอดฮิต

ลบ แก้ไข

ผลสรุปของสาขา-อาชีพ ยอดนิยม ทั้งความนิยมของนักเรียน และความต้องการของนายจ้างในยุคนี้ โดยสวนดุสิตโพลสำรวจ ฟันธงออกมาได้ว่า การเรียนด้าน “บัญชี” ผงาดขึ้นครองอันดับ 1 ตามติดมาด้วย แพทย์ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ วิศวะ การตลาด นิติศาสตร์ พยาบาล การจัดการ และปิดท้ายด้วยรัฐศาสตร์….ใครที่คิดเอาดีใน 10 ด้านนี้ โอกาสที่จะหางานได้ง่ายในอีก 4-5 ปีข้างหน้าท่าทางจะสดใส...

ทำไม...สาขาและอาชีพทั้ง 10 ด้านนี้ จึงมีความน่าสนใจและเป็นที่ต้องการของตลาด

ตามมาเลย...!!!

อันดับ 1 นักบัญชี

น้อง ๆ ที่กำลังสนใจอาชีพการเป็นนักบัญชี หรือสมุห์บัญชี ควรสำรวจตัวเองว่า มีนิสัยอย่างไร บุคลิก หรือการทำงานที่ผ่านมา ชอบทำตามกฎเกณฑ์หรือไม่ เนื่องจากคนที่จะทำงานทางด้านนี้ ควรจะมีบุคลิกภาพที่ทำตามระเบียบแบบแผน (Conventional) ซึ่งหากสำรวจตัวเองว่ามีคุณสมบัติดังกล่าว ก็เตรียมตัวกันได้เลย...

 

 

หน้าที่รับผิดชอบ
นักบัญชี จะทำหน้าที่ วางแผน และดำเนินงานด้านการเงินและการคลังของสถานประกอบการธุรกิจ บุคคล สถาบันเอกชน และหน่วยงานของรัฐบาล ร่วมกำหนดนโยบายและวางระบบและระเบียบด้านบัญชี การเงิน และงบประมาณ ร่วมคิดค้น วางระบบ ควบคุมงานบัญชีต่าง ๆ และงบประมาณ วางแผนด้านการจัดตั้งงบประมาณ
อีกความรับผิดชอบที่สำคัญคือ ติดตามการใช้เงินของหน่วยงาน วิเคราะห์งบการเงิน และประเมินผลการลงทุน จัดทำรายงานทางการเงินได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและเชื่อถือได้ วิเคราะห์และจัดทำระบบสารสนเทศด้านการเงินเพื่อให้ผู้บริหารใช้ในการบริหารและตัดสินใจในการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพ ตลอดจนให้คำแนะนำและคำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานด้านบัญชี การเงินและงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี้ ยังทำหน้าที่วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของต้นทุน ปริมาณ และผลตอบแทน รวมทั้งวิเคราะห์สภาพคล่องของกิจการ และข้อมูลต่าง ๆ ที่ใช้เกี่ยวกับการดำเนินงาน

การปฏิบัติงาน
สิ่งสำคัญของการทำงานบัญชีคือ ต้องบันทึกข้อมูลการเงินขององค์การอย่างสมบูรณ์ตามระบบ เป็นระเบียบแบบแผน ทำบัญชีรายรับ หรือบัญชีรายจ่าย ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร บันทึกเกี่ยวกับการจ่ายเงิน การรับเงินและธุรกิจการเงินอื่นๆ ลงบัญชีแยกประเภทตรวจสอบการลงบัญชี คำนวณและจ่ายเงินค่าจ้าง ทำรายงานแสดงฐานะทางการเงิน ทำรายงานแสดงฐานะทางการบัญชี ทำหน้าที่ปิดงบการเงิน ให้บริการทางการบัญชีแก่สถานประกอบกิจการธุรกิจ บุคคล สถาบันเอกชน หรือหน่วยงานรัฐบาล

นอกจากนี้แล้ว ความสำคัญและข้อได้เปรียบของนักบัญชีก็คือการทำหน้าที่ควบคุมดูแลการทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี การตรวจสอบ การรับรองความถูกต้อง และความครบถ้วนในการทำบัญชีและเอกสารทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย จัดเตรียมงบทดลอง บันทึก รายการรับจ่ายประจำวัน พร้อมจัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่มซื้อและขายพร้อมทั้งเอกสารประกอบเพื่อนำเสนอกรมสรรพากรทุกเดือน และทุกสิ้นปี

ค่าตอบแทน
น้อง ๆ ที่เรียนและจบด้านบัญชีสามารถหางานและทำงานได้หลากหลาย ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน เนื่องจากทุกหน่วยงานจำเป็นต้องมีฝ่ายบัญชีเพื่อดูและรับผิดชอบโดยตรง ค่าจ้างหรือค่าตอบแทนจึงขึ้นอยู่กับความสามารถ ความเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะในภาคเอกชน ค่าเหนื่อยขึ้นอยู่กับชิ้นงานด้วย แต่โดยเฉลี่ยแล้ว ภาคเอกชนถ้าเป็นวุฒิ ปวส.รายได้จะอยู่ที่ 7,000-8,000 บาท ส่วนปริญญาตรีจะอยู่ที่ 10,000-12,000 บาท ส่วนการทำงานภาครัฐบาล จะได้รับเงือนเดือนตามวุฒิการศึกษา ปวส.อยู่ที่ 6,490 บาท และปริญญาตรีอยู่ที่ 7,260 บาท

การเรียนเพื่อเป็นนักบัญชี

ใครที่สนใจอาชีพนักบัญชี ต้องเลือกเรียนการบัญชีโดยตรง ซึ่งมีให้เลือกเรียนตั้งแต่อนุปริญญา วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จนถึงปริญญาตรี ถ้าจะต่อยอดระดับสูงขึ้นไปก็มีให้เลือกหลายสถาบันในประเทศและต่างประเทศ และถ้าเรียนจบแล้วต้องการทำหน้าที่ผู้ทำบัญชีในสถานประกอบกิจการที่จดทะเบียนการค้า ต้องเข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกรอบ 3 ปี จากสถาบันวิชาชีพบัญชีหรือสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่อธิบดีกรมทะเบียนการค้าให้ความเห็นชอบ

เรียนจบหางานง่าย
จะไม่ให้หางานง่ายได้อย่างไร เพราะการทำธุรกิจจะต้องมีคนทำงานด้านบัญชี อาชีพพนักงานบัญชีจึงยังคงเป็นที่ต้องการทั้งในหน่วยงานภาครัฐ ภาค เอกชน หรือธุรกิจส่วนตัว คนที่จบด้านนี้จึงเลือกทำงานได้หลายหน่วยงาน หลายองค์กรทั้งเอกชนหรือรัฐบาล แถมยังรับงานบัญชีไปทำที่บ้านได้อีกต่างหาก และเมื่อพนักงานบัญชีทำงานจนมีความพร้อมและมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี (กบช.) กำหนดไว้ก็มีสิทธิที่จะสอบเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตได้ ซึ่งเป็นโอกาสดีสำหรับคนที่ต้องการเป็นเถ้าแก่ก็จะตั้งบริษัท หรือรับงานพิเศษได้อีกเพียบเลย

ความก้าวหน้าและทางเลือกในอาชีพ
นอกจากการเป็นพนักงานบัญชีแล้ว ถ้ามีประสบการณ์และผลงานก็จะได้เลื่อนเป็นผู้ทำบัญชี สมุห์บัญชี ผู้ตรวจสอบภายในหรือพนักงานบัญชีที่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับงานบัญชี และมีประสบการณ์สามารถที่จะสอบเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตสามารถที่จะรับงานตรวจสอบบัญชีเป็นอาชีพอิสระได้ และถ้าใครอยากเปลี่ยนไปทำงานด้านการธนาคาร บริษัทประกันภัย ประกอบอาชีพอิสระ หรือเป็นอาจารย์สอนบัญชีในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่างๆ ก็มีทางไว้ให้เลือกตามความชอบอีกด้วย

สถาบันที่เปิดสอน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.chula.ac.th

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ http://www.ku.ac.th

มหาวิทยาลัยขอนแก่น http://www.kku.ac.th

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ http://www.cmu.ac.th

มหาวิทยาลัยทักษิณ www.tsu.ac.th

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ http://www.tu.ac.th

มหาวิทยาลัยนเรศวร http://www.nu.ac.th

มหาวิทยาลัยบูรพา http://www.buu.ac.th

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม www.msu.ac.th/

มหาวิทยาลัยมหิดล http://www.mahidol.ac.th

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ http://www.mju.ac.th

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง www.mfu.ac.th/

มหาวิทยาลัยรามคำแหง http://www.ru.ac.th

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ www.wu.ac.th

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ http://www.swu.ac.th

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ www.psu.ac.th/

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช www.stou.ac.th/

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ www.nida.ac.th/

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ http://www.bu.ac.th

มหาวิทยาลัยเกริก www.krirk.ac.th

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต www.kbu.ac.th

มหาวิทยาลัยคริสเตียน www.christian.ac.th

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา www.cpu.ac.th

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น www.stjohn.ac.th

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น www.western.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร www.mut.ac.th/

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ www.dpu.ac.th/

 

โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 11 ก.ย. 51 16:33 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 49,272 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 49,272 ครั้ง ตอบ 1 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย lko
IP : 58.137.173.***

ชอบมากๆๆๆๆค่ะบัญชี

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


คำฮิต

คำค้นหา
สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , หลักสูตร ป.โท , หลักสูตร ป.เอก , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตSocialFeed , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์ , เทศกาลกินเจ , วันปิยมหาราช , วันลอยกระทง